Het belang van informatica

Veel mensen zien het nut van informatica niet in. Ook vinden sommige mensen dat de informatica, wegens de technologie een inbreuk is in ons leven. Vroeger was alles namelijk ‘gezelliger’ en nu wegens de snelle vooruitgang van de technologie is er geen tijd meer om iers ‘gezelligs’ te ondernemen. Wij willen laten zien dat informatica ook veel voordelen met zich meebrengt. En daarom willen wij het belang van informatica benadrukken.

Informatiesystemen

Informatiesystemen zijn een belangrijk onderdeel in de informatica. Je kunt zelfs zeggen dat een wereld zonder informatiesystemen zichzelf geen technologische wereld kan noemen. Aangezien dit een belangrijk onderwerp is in de informatica vinden wij het erg interressant. Maar ondanks dit denken wij dat het thema het belang van informatica interressanter is. Wij denken namelijk dat je een probleem bij de kern aan moet pakken. Vandaar dat wij liever het subthema ‘het belang van informatica’ behandelen.

Informatiestromen

Wij vinden de informatiestromen interresant. Want hoe komt het verkeer ergens en hoe gaat het weg? En naar wie? Hoe bekijk je zoiets.Bij het van management en organisatie bekijk je dit probleeem ook vaak. Wie krijg in het bedrijf namelijk welke informatie te zien en wat mogen de mensen buiten het bedrijf absoluut niet zien. Dit is een lastig aspect in de informatica, hierdoor vinden wij dit interresassant.

 

Gegevensanalyse

Wanneer zijn gegevens belangrijk en voor wie zijn deze gegevens belangrijk? Wanneer moeten gegevens privacy zijn en wanneer niet? Hoe formuleer je gegevens? En wat voor typens zijn er allemaal? Deze vragen vinden wij interresant, hierdoor willen wij meer over dit onderwerp weten.

Relationele databases

Dit gaat over een opsomming van alle attributen die bij elkaar horen. Dit lijk ons minder interresant. Ook gaat het dus over databases. Ook dit is een onderwerp in de informatica dat zeer belangrijk is, maar wat ons jammer genoeg minder aanspreekt. Vandaar dat wij dit thema minder graag zouden willen hebben.

Conclusie

Hoofdstuk 1: Het belang van informatica. Dit lijkt ons het interresantste hoofdstuk, hierdoor willen wij het liefste dit onderwerp als subthema. Wij vinden het namelijk belangrijk dat mensen het nut van informatica inzien.

Onderzoeker

Wij hebben voor de onderzoeker Charles Babbage gekozen.

Charles Babbage werd geboren op 26 december 1792 en overleed 18 oktober 1871 te Londen. Na zijn dood werd er door de British Association een comité opgericht. Dit comité moest gaan onderzoeken of ze het ontwerp van Babbage om konden zetten in een machine. Verder zouden ze moeten gaan onderzoeken wat de gevolgen van deze machine zouden zijn voor in de toekomst. De vader van Charles was Benjamin Babbage, een bankier. Zijn moeder was Betsy Plumleigh. Op zijn vijfde is hij erg ziek geweest en op zijn tiende heeft hij zelfs op het randje van de dood gezweefd. Daarna is hij naar Devonshire gestuurd, waar hij onder de hoede van een predikant kwam, die vooral op zijn gezondheid moest letten. Hij kreeg dankzij zijn vader les op privé-scholen. Na Alphington werd hij naar een academie op Forty Hill, Enfield, Middlesex gestuurd, waar zijn opleiding pas echt begon.
Op deze academie bleek hij geintreseerd te zijn voor wiskunde. Na de academie ging hij thuis verder met zijn studie.Hij leerde onder andere over de theorieën van Newton en Lagrange en over Leibniz.

Doordat hij al zo’n grote kennis had verkregen uit zijn boeken, vond hij de studies op het Trinity College in Cambridge, waar hij in oktober 1810 heen ging, niet interessant. In plaats hiervan las hij de boeken van Euler en andere wiskundigen, die hij uit de bibliotheken van universiteiten in Parijs, Berlijn en St. Petersburg haalde. Hierbij kwam hij zeer onder de indruk van de notatie van Leibniz
Charles Babbage is de ontwerper van diverse mechanische rekenmachines, zoals de Differential Machine (‘de houten man’ 1833) en de Analytical Engine (niet door hem afgemaakt). Zijn rekenmachines worden beschouwd als voorlopers van de huidige electronische computer. In 1906 voltooide H.P. Babbage, een zoon van Charles, een gedeelte van de Analytical Engine en deze berekende 25 veelvouden van het getal pi tot op 29 decimalen. Lady Lovelace (Augusta Ada Byron) was bevriend met Babbage en heeft verschillende suggesties ter verbetering van de Analytical Engine gedaan. Naar haar is een programmeertaal (Ada) genoemd een opvolger van de taal Pascal.

Augusta Ada Byron, Lady Lovelace, (10 december 1815 – 27 november 1852) was een Brits wiskundige die met Charles Babbage verantwoordelijk wordt gehouden voor het ontwerp van het eerste computerprogramma.
Ada Lovelace is een in het oog springende vrouw in de geschiedenis van de computer. Augusta Ada Byron was de dochter van de illustere dichter, Lord Byron. Vijf weken na de geboorte scheidde Ada’s moeder, Anna Millbanke, van Byron en kreeg ze de voogdij over kleine Ada, die ze opvoedde als wiskundige en wetenschapper. De reden hiervoor was dat ze bang was dat Ada zou eindigen als haar vader, een dichter. Op zeventienjarige leeftijd ontmoette ze Mary Somerville, een opmerkzame vrouw die de werken van LaPlace in het Engels vertaalde. Deze teksten werden gebruikt op de universiteit van Cambridge. Ze moedigde Ada aan om wiskunde te studeren.

Via Sommerville hoorde Ada omstreeks 1834 van de ideeën van Charles Babbage en de analytische motor. Ze kwam later in contact met Babbage en hielp hem met het ontwerpen van deze analytische motor. Ze suggereerde bijvoorbeeld dat de analytische motor gebruikt kon worden om Bernoulligetallen te berekenen. Dit uitgeschreven plan wordt nu beschouwd als het eerste computerprogramma. De programmeertaal Ada, ontwikkeld door het Amerikaanse Ministerie van Defensie, is naar haar genoemd in 1979.
In haar verdere leven werd ze geplaagd door ziekten. In haar sociale leven ging ze om met een aantal beroemdheden: Charles Dickens, David Brewster, Charles Wheatstone en Michael Faraday. Ze stierf jong, op de leeftijd van 36 jaar.

http://www.charlesbabbage.net/

http://nl.wikipedia.org/wiki/Charles_Babbage

Ook hebben wij informatie gehaald uit het boek ‘Charles Babbage: Pioneer of the Computer’.

Informatie systemen:

Een informatiesysteem is een systeem waarmee informatie over objecten of personen beheerd – verzameld, bewerkt, geanalyseerd, geïntegreerd en gepresenteerd – kan worden. Tot een informatiesysteem in ruime zin worden naast de data en de technieken en faciliteiten om data te ordenen en te interpreteren vaak ook de ermee verbonden organisatie, personen en procedures gerekend.

Veel informatiesystemen zijn geautomatiseerd en omvatten dus hardware en software.

Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Informatiesysteem

Geautomatiseerde informatiesystemen spelen een grote en belangrijke rol in onze maatschappij. Het ontwerpen, realiseren en beheren van dergelijke systemen zijn complexe processen, die gestructureerd uitgevoerd moeten worden.
In dit startthema maak je kennis met de rol van informatiesystemen binnen en tussen organisaties en met het ontwikkelingstraject van een informatiesysteem. Na afloop ben je in staat om eenvoudige organisatiesituaties te analyseren en daar vervolgens een informatiesysteem voor te ontwerpen en te realiseren. Onder andere wordt een databasestructuur ontworpen en gebruikt.

Bron: http://www.ou.nl/eCache/DEF/2/26/785.html

Informatiestromen:

Bron: http://www.dealerinfo.nl/1999/904/kennis.htm

Interne informatiestromen

Deze audit maakt duidelijk of, en zo ja hoe, de efficiency van het bedrijf verbeterd kan worden door het verminderen van onvolkomenheden in de interne informatiestromen (order-informatie, instructies, wijzigingen enz.).

Herkent u deze voorbeelden?

  • De salesmanager maakt een deal met de klant op basis van gegevens die eigenlijk te summier zijn
  • De orderbegeleider veronderstelt dat een bepaalde formulering voor iedereen duidelijk is; op de prepress doet een operator echter iets anders dan bedoeld en beroept zich op een ‘onduidelijke instructie’
  • Een order bevindt zich al op de prepress, als de klant een instructie wijzigt. De orderbegeleider past de orderbrief aan, maar toch blijft de oude instructie rondzwerven en er ontstaat onduidelijkheid bij de operators, of, erger, de oude instructie wordt toch uitgevoerd

Als dergelijke situaties u inderdaad bekend voorkomen, hoeft u zich niet alleen te voelen, want ze zijn dagelijkse praktijk in bijna ieder grafisch bedrijf. Het zijn willekeurige voorbeelden van efficiencyverliezen die ontstaan door gebrekkige communicatie tussen afdelingen. U kent de situaties, maar weet u ook hoeveel geld ze u kosten? Weet u (dus niet: vermoedt u) waar de zwakke plekken echt zitten?

Het is essentiëel dat deze efficiency-verliezen aangepakt worden. Maar als u dit soort zaken intern bespreekt, wordt er al gauw met vingertjes heen en weer gewezen. Bovendien is het niet gemakkelijk om inzicht te krijgen in de exacte financiële consequenties. Want faalkosten worden vaak alleen geregistreerd als er een expliciete klacht ligt of als er een oplage naar de oud-papier container wordt verwezen. Gaat er in uw bedrijf efficiency verloren doordat de communicatie niet optimaal is? De audit ‘Interne informatiestromen’ van meelkermedia biedt u concreet inzicht.

Eindproduct van dit adviesprogramma is een document waarin:

  • een benadering wordt gegeven van de vermijdbare kosten die ontstaan door onvolkomenheden in de communicatie
  • expliciet wordt gemaakt waar en op welk moment in de workflow deze kosten ontstaan
  • concrete aanbevelingen worden gedaan voor het voorkomen van deze kosten

Bron: http://www.meelkermedia.nl/advies/interne-informatiestromen

Gegevensanalyse:

Analyseren van de gegevens

Wanneer alle gegevens verzameld en uitgezuiverd zijn, kan men de data gaan observeren en analyseren. Dit is professioneel werk, waarbij een grondige kwantitatieve kennis gekoppeld moet zijn aan verregaande analytische en synthetische vaardigheden.

Door het nauwgezet omvormen, samenvatten, uitsplitsen en combineren van de beschikbare gegevens gaat men trachten de initieel ontwikkelde hypothesen te bevestigen of te verwerpen.

Indien het om een exploratief onderzoek gaat, zal de onderzoeker in deze fase trachten vergelijkbare patronen te herkennen. Deze kunnen dan op hun beurt gebruikt worden om hypothesen te gaan ontwikkelen voor een volgend project, dat dan zal dienen ter validatie van de ontwikkelde hypothesen.

De analyse vereist een grondige kwantitatieve kennis, gekoppeld aan analytische en synthetische vaardigheden. De kwaliteit van observatie zal ook verbeterd worden indien de verantwoordelijke voor dit stadium van het project een verregaande creativiteit kan ontwikkelen op het gebied van analysetechnieken.

Bron: http://www.csresearch.be/detroit/6analyse_gegevens.htm

 Relationele databases

Een relationele database is een database die is opgebouwd volgens een relationeel model.

De gegevens worden opgeslagen in tabellen waarin de rijen de soortgelijke groepen informatie, de records vormen, en de kolommen de informatie die voor elk record moet worden opgeslagen. Verschillende tabellen kunnen met elkaar worden verbonden door een kolom toe te voegen waarin een verwijzing naar een record in een andere tabel wordt opgenomen.

Een relationele database kan worden opgeslagen, geraadpleegd en gewijzigd middels een relational database management system, RDBMS. Er zijn meerdere systemen verkrijgbaar. Vele daarvan kunnen in de gestandaardiseerde taal SQL worden geraadpleegd, verwerkt en bewerkt.

Wanneer de gegevens in een relationele database goed gestructureerd zijn, wordt duplicatie van gegevens tot een minimum beperkt en fouten in de gegevensverwerking worden voorkomen.

Programma’s die veel gegevens moeten verwerken, gebruiken hier vaak een relationele database voor.

Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Relationele_database

Een database of gegevensbank is een verzameling van gegevens. Hiervan wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt bij de leerlingenadministratie op een school. Vroeger werd dit zonder een computer gedaan. Er waren dan kaartenbakjes met op elk kaartje de naam, het adres en het telefoonnummer van een leerling. Nu wordt dat met een geautomatiseerd systeem op de computer gedaan. Zo’n programma schrijven kost tijd, maar daarna kost het veel minder tijd om er gegevens in te zetten of uit op te zoeken.

Bron: http://pc-en-internet.infonu.nl/diversen/29964-rationele-databases.html

Ook hebben wij informatie gehaald uit het boek ‘Wetenschap en techniek’.

Advertenties